Feiertage

Feiertage 2012

 

erev Rosh haShana - 16.9.2012

1. Rosh haShana - 17.9.2012

2. Rosh haShana - 18.9.2012

 

erev Yom Kippur - 25.9.2012

Yom Kippur - 26.9.2012

 

erev Sukkot - 30.9.2012

1. Sukkot - 1.10.2012

2. Sukkot - 2.10.2012

7. Sukkot - 7.10.2012

Schmini Azeret - 8.10.2012

Simchat Tora - 9.10.2012

 

1. Chanukka - 8.12.2012

8. Chanukka - 15.12.2012